Sut i wneud cais

Beth yw’r gost

Bydd ffi i’w thalu yn y rhan fwyaf o achosion. Fodd bynnag, ar gyfer rhai caniatadau, ee caniatâd adeilad rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth, nid oes ffi.

Gallwch gyfrifo’r ffi eich hun drwy ddefnyddio cyfleuster cyfrifo ffi’r Porth Cynllunio ar-lein, neu gallwch ofyn i’ch cyngor. Os nad ydych yn siŵr beth yw’r ffi briodol ar gyfer eich cais, fe’ch cynghorir yn daer i gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol cyn cyflwyno eich cais, oherwydd bydd anfon y ffi anghywir yn achosi oedi wrth brosesu eich cais.

Gellir defnyddio’r cyfleuster cyfrifo ffi fel adnodd annibynnol, ond mae hefyd yn gam yn y broses o wneud cais ar-lein.

Mae’r refeniw o ffïoedd yn cyfrannu at y gost y bydd yr awdurdod lleol yn mynd iddi er mwyn ymdrin â cheisiadau, ac nid oes modd ad-dalu’r ffi oni bai bod y cais yn annilys.

Os bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn methu â dod i benderfyniad ynghylch eich cais, neu os byddwch yn cyflwyno cais dilys ac yna’n ei dynnu’n ôl unrhyw bryd cyn y deuir i benderfyniad yn ei gylch, ni fydd modd ad-dalu’r ffi. Fodd bynnag, os bydd yr awdurdod lleol yn methu â dod i benderfyniad ynghylch eich cais, gallwch apelio.

Pan fydd cais blaenorol wedi’i ganiatáu, ei wrthod neu’i dynnu’n ôl, fel rheol gall yr un ymgeisydd gyflwyno un cais arall ar gyfer yr un math o ddatblygiad ar yr un safle’n rhad ac am ddim cyn pen 12 mis. Yr Awdurdod Cynllunio Lleol fydd yn gyfrifol am benderfynu a yw’r consesiwn hwn yn berthnasol.

Taliad

Rhaid cyflwyno’r ffi gywir gyda’ch cais.

Gellir cyfrifo ffïoedd yn y system gwneud cais ar-lein, a gellir eu talu mewn un o bedair ffordd:

  1. Talu’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn uniongyrchol drwy gyfleuster diogel ar-lein gan ddefnyddio cerdyn credyd/debyd. 
  2. Talu â siec: bydd y system yn dweud wrthych i ble y dylech bostio’r siec, pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn.
  3. Talu dros y ffôn: bydd y system yn darparu’r rhif ffôn cywir pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn.
  4. Bydd rhai awdurdodau hefyd yn derbyn taliadau drwy drosglwyddiad BACS. Os byddwch yn dewis yr opsiwn hwn, bydd y system yn darparu rhagor o wybodaeth i chi ynghylch gwneud y taliad.

Gwiriwch yr opsiynau talu ar gyfer eich Awdurdod Cynllunio Lleol cyn gwneud cais

Defnyddiwch ein cyfleuster gwirio opsiynau talu i weld sut y byddwch yn gallu talu’r ffi ar gyfer eich cais.

Sylwch: Caiff yr adnodd hwn ei ddiweddaru’n fisol, felly efallai na fydd yn adlewyrchu’r newidiadau diweddaraf i opsiynau talu Awdurdodau Cynllunio Lleol.

Fel arall, os ydych yn postio’r cais, dylech anfon y ffi gywir gydag ef. Cyfrifwch y ffi gan ddefnyddio cyfleuster cyfrifo ffi’r Porth.