Y broses gwneud penderfyniadau

A oes unrhyw un arall yn ymwneud â’r cais?

Pan fydd cais wedi’i ddilysu a’i gofrestru, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ei hysbysebu ac yn ymgynghori yn ei gylch.

Mae’n ofynnol i bob Awdurdod Cynllunio Lleol gyhoeddi gwybodaeth benodol am bob cais cynllunio ar ei wefan, er enghraifft cyfeiriad y datblygiad a gynigir a’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau.

Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol hefyd yn hysbysu eich cymdogion neu’n gosod hysbysiad ar y safle neu wrth ei ymyl. Mewn rhai achosion, caiff ceisiadau eu hysbysebu mewn papur newydd lleol. Mae hynny’n rhoi cyfle i’r cyhoedd fynegi barn yn eu cylch. Fel rheol bydd y cyngor plwyf, y cyngor tref neu’r cyngor cymuned yn cael gwybod, ac efallai y bydd angen ymgynghori â chyrff eraill megis y cyngor sir/cyngor bwrdeistref sirol, Cyfoeth Naturiol Cymru (yn achos Awdurdodau Parciau Cenedlaethol) a Llywodraeth Cymru hefyd mewn rhai achosion.

Gall unrhyw un gyflwyno sylwadau ynghylch eich cynigion. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol yn asesu perthnasedd y sylwadau, ac yng ngoleuni’r sylwadau hynny gallai awgrymu mân newidiadau i’r cais er mwyn goresgyn unrhyw anawsterau.

Efallai y bydd yr adran gynllunio’n paratoi adroddiad i’r pwyllgor cynllunio sy’n cynnwys cynghorwyr etholedig. Neu efallai y bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gofyn i uwch-swyddog yn yr adran gynllunio fod yn gyfrifol am ddod i benderfyniad ynghylch eich cais ar ei ran.

Yn gyffredinol, mae gennych hawl i weld unrhyw adroddiad a gyflwynir i bwyllgor llywodraeth leol a chael copi ohono. Mae gennych hawl hefyd i weld rhai papurau cefndir a ddefnyddiwyd wrth baratoi adroddiadau. Fel rheol, bydd y papurau cefndir yn cynnwys sylwadau’r sawl yr ymgynghorwyd â nhw a sylwadau gwrthwynebwyr a chefnogwyr, sy’n berthnasol i’r penderfyniad ynghylch eich cais. Fel rheol, dylai deunydd o’r fath fod ar gael o leiaf tri diwrnod gwaith cyn cyfarfod y pwyllgor.

Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn rhoi/gwrthod rhoi caniatâd cynllunio drwy anfon llythyr atoch sy’n eich hysbysu ynghylch ei benderfyniad.