Y broses gwneud penderfyniadau

Os rhoddir caniatâd

Bydd yr awdurdod yn rhoi/gwrthod rhoi caniatâd cynllunio drwy anfon llythyr atoch a fydd yn eich hysbysu ynghylch ei benderfyniad.

Bydd caniatâd cynllunio yn mynd gyda’r tir. Mae hynny’n golygu y gall tir neu adeiladau gael eu gwerthu neu’u gosod fel rheol gyda’r fantais bod caniatâd cynllunio’n cyd-fynd â nhw. Yn achlysurol, fodd bynnag, efallai y bydd amodau cynllunio’n mynnu bod defnydd neu ddeiliadaeth tir neu eiddo’n cael eu cyfyngu i unigolyn neu gwmni a enwir.

Os hoffech werthu neu osod adeilad neu dir sy’n destun caniatâd amodol o’r fath, bydd angen i chi gyflwyno cais i’r Awdurdod Cynllunio Lleol er mwyn dileu neu amrywio’r amod. Gellir gwneud cais ar-lein drwy’r Porth Cynllunio i amrywio/dileu amod ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi.

Yn ôl y gyfraith, bydd unrhyw ganiatâd cynllunio a roddir yn dod i ben ar ôl cyfnod penodol. Yn gyffredinol, oni bai bod eich caniatâd yn nodi fel arall, bydd gennych bum mlynedd ar ôl dyddiad rhoi’r caniatâd i ddechrau ar y datblygiad. Os na fyddwch wedi dechrau ar y gwaith erbyn hynny, mae’n debyg y bydd angen i chi ailgyflwyno cais.

Os yw’r caniatâd yn rhwym wrth amodau, er enghraifft amodau sy’n mynnu eich bod yn cyflwyno manylion am agwedd benodol ar y datblygiad na chafodd ei disgrifio’n llawn yn y cais, er mwyn i’r manylion hynny gael eu cymeradwyo, bydd yn rhaid ymdrin â’r rhain cyn y gellir dechrau ar y datblygiad.

Os rhoddwyd caniatâd amlinellol, bydd angen i chi gyflwyno cais pellach am gymeradwyaeth ar gyfer unrhyw bethau nad oedd y cais amlinellol yn ymdrin â nhw (“materion a gadwyd yn ôl”) cyn dechrau ar y gwaith. Rhaid i hynny gael ei wneud cyn pen tair blynedd ar ôl i’r caniatâd amlinellol gael ei roi.

Yn ogystal, efallai y bydd angen i chi gael mathau eraill o gymeradwyaeth, megis caniatâd adeilad rhestredig neu ganiatâd cynllunio ar gyfer gwaith dymchwel perthnasol mewn ardal gadwraeth (gellir gwneud cais am y ddau ar-lein) cyn i chi ddechrau ar y gwaith. Gellir gwneud cais am y ddau drwy’r Porth Cynllunio. Dylech nodi hefyd bod modd defnyddio’r gwasanaeth ar-lein i wneud cais am fwy nag un math o ganiatâd, er enghraifft caniatâd cynllunio llawn a chaniatâd adeilad rhestredig neu ganiatâd cynllunio a chaniatâd cynllunio ar gyfer gwaith dymchwel perthnasol mewn ardal gadwraeth.

Efallai y bydd yn bosibl i chi wneud mân newidiadau wrth i chi fynd yn eich blaen, ond dylech wirio’r sefyllfa gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn gyntaf. Byddai angen cais cynllunio pellach ar unrhyw amrywiad sylweddol. Os bydd angen i chi wneud mân newidiadau i’r cais ar ôl cael caniatâd cynllunio, gellir gwneud hynny drwy gyflwyno cais i wneud newid ansylweddol (gellir gwneud cais amdano ar-lein).

Lawrlwytho ein nodyn cyfarwyddyd ynghylch gwneud newid ansylweddol ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi (PDF, Saesneg yn unig)