Y broses gwneud penderfyniadau

Beth i’w wneud os caiff eich cais ei wrthod neu os bydd oedi’n digwydd

Os bydd yr awdurdod yn gwrthod rhoi caniatâd neu’n gosod amodau, bydd yn rhaid iddo gyflwyno rhesymau ysgrifenedig.

Os ydych yn anhapus ynghylch y rhesymau dros wrthod y cais neu dros osod yr amodau, neu os nad ydych yn eu deall yn iawn, siaradwch â’r staff yn adran gynllunio’r awdurdod lleol.

Gofynnwch iddynt a allai newid eich cynlluniau wneud gwahaniaeth. Os yw eich cais wedi’i wrthod, efallai y bydd modd i chi gyflwyno cais arall yn rhad ac am ddim gyda chynlluniau wedi’u haddasu, cyn pen 12 mis ar ôl y penderfyniad ynghylch eich cais cyntaf.

Fel arall, os ydych o’r farn bod penderfyniad yr awdurdod yn afresymol, efallai y byddwch am ystyried cyflwyno apêl i’r Prif Ysgrifennydd Gwladol.

Gallwch hefyd gyflwyno apêl os na fydd yr awdurdod lleol yn rhoi penderfyniad cyn pen wyth wythnos (hynny yw, os ceir diffyg penderfyniad) oni bai eich bod wedi cytuno’n ysgrifenedig i ymestyn y cyfnod hwnnw. Os byddwch yn cyflwyno apêl, bydd eich cais yn mynd allan o ddwylo’r awdurdod. 

Dim ond pan fydd popeth arall wedi methu y dylid defnyddio apeliadau, ac mae’n cymryd sawl mis i ddod i benderfyniad yn eu cylch. Efallai y byddai’n gynt trafod â’r awdurdod a fyddai newid eich cynnig yn golygu ei fod yn fwy derbyniol neu, os na wnaed penderfyniad ynghylch y cais, pryd y gallai penderfyniad gael ei wneud ynghylch eich cais os byddwch yn dewis peidio â chyflwyno apêl.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno apêl yw chwe mis ar ôl dyddiad y llythyr penderfyniad (neu os na wnaed penderfyniad ynghylch y cais, chwe mis ar ôl y dyddiad olaf ar gyfer gwneud penderfyniad).

Dolenni cyswllt cysylltiedig:

Darllen canllawiau ynghylch y broses apelio, a mynd ati i gyflwyno apêl.