Mathau Caniatâd

Caniatâd ardal gadwraeth

Os ydych yn byw mewn ardal gadwraeth, bydd angen caniatâd ardal gadwraeth arnoch i wneud y canlynol:

  • Dymchwel adeilad sy’n fwy na 115 metr ciwbig o faint. Ceir rhai eithriadau – gallwch gael rhagor o wybodaeth gan y cyngor perthnasol.
  • Dymchwel giât, ffens, wal neu reilin sy’n uwch nag un metr o uchder wrth ymyl priffordd (gan gynnwys llwybr troed cyhoeddus neu lwybr ceffylau) neu fan agored cyhoeddus; neu ddymchwel giât, ffens neu reilin sy’n uwch na dau fetr o uchder mewn mannau eraill.
  • Ceir rhai eithriadau o’r gofyniad cyffredinol i geisio caniatâd ardal gadwraeth i ddymchwel adeiladau mewn ardaloedd cadwraeth. Cânt eu rhestru ym mharagraff 31 cylchlythyr 01/01 [PDF].

Cael rhagor o wybodaeth am ganiatâd ardal gadwraeth. [PDF]