Ynglŷn â’r system gynllunio

Cymryd rhan

Mae’r Llywodraeth yn awyddus i aelodau’r cyhoedd gymryd rhan yn weithredol yn y system gynllunio – bod ganddynt lais mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw a’u cymunedau. Dyma’r prif ffyrdd y gallwch gymryd rhan:

  • Dweud eich dweud yn ystod cyfnodau o ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch Cynlluniau Datblygu Lleol
  • Dweud eich dweud am geisiadau cynllunio sy’n effeithio ar eich cymuned.

Gallwch hefyd roi gwybod i’ch Awdurdod Cynllunio Lleol am achosion o dorri rheolaeth gynllunio, a rhoi sylwadau ynghylch apeliadau’n ymwneud â chynllunio.

Cael rhagor o wybodaeth am ddweud eich dweud.

Os oes angen cyngor arnoch, dylech gysylltu â’r staff yn yr Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol, oherwydd maent yno i helpu – mae’r rhan fwyaf ohonynt yn gynllunwyr, felly maent yn awyddus i greu lleoedd gwell i ni fyw ynddynt. 

Cael gafael ar fanylion cyswllt eich Awdurdod Cynllunio Lleol.

Gallwch hefyd gael help a chymorth gan y canlynol:

  • Cymorth Cynllunio Cymru – elusen a sefydlwyd gan gynllunwyr i gynnig cyngor diduedd yn rhad ac am ddim
  • Cyngor proffesiynol – ee gan asiant neu ymgynghorydd cynllunio cymwys
  • Eich cynghorydd lleol neu’ch Aelod Cynulliad
  • Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – os ydych o’r farn bod eich Awdurdod Cynllunio Lleol wedi gwneud camgymeriad yn ystod ei broses gwneud penderfyniadau.