Ynglŷn â’r system gynllunio

Cynlluniau lleol

Mae cynllunio’n golygu gwneud penderfyniadau am ddyfodol ein dinasoedd, ein trefi a’n cefn gwlad. Mae hynny’n hanfodol er mwyn sicrhau cydbwysedd rhwng ein hawydd i ddatblygu’r ardaloedd yr ydym yn byw ac yn gweithio ynddynt a’r angen i sicrhau nad effeithir yn negyddol ar yr amgylchedd cyfagos i bawb. Mae’n cynnwys ystyried anghenion cynaliadwy cymunedau yn y dyfodol.

Mae’r system gynllunio yng Nghymru wedi cynnwys dwy brif lefel o gynlluniau sy’n egluro beth y gellir ei adeiladu ac ym mhle. Mae’r ddwy lefel fel a ganlyn:

  • Cynllun Gofodol Cymru
  • Cynlluniau Datblygu Lleol.

Mae’r Cynlluniau Datblygu Lleol, ynghyd â Chynllun Gofodol Cymru, yn pennu sut y bydd y system gynllunio’n helpu i ffurfio pob cymuned yng Nghymru.

Cael rhagor o wybodaeth am Gynllun Gofodol Cymru a’r rhanbarthau gofodol.

Cynllun Gofodol Cymru 

Wrth baratoi Cynllun Datblygu Lleol, rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol ystyried Cynllun Gofodol Cymru. Er hynny, nid yw’r cynllun hwnnw’n rhan o’r fframwaith cynlluniau datblygu statudol. Diben Cynllun Gofodol Cymru yw sicrhau bod yr hyn a wneir yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector yng Nghymru yn cael ei integreiddio ac yn gynaliadwy, a bod camau gweithredu mewn ardal yn ategu ei gilydd ac yn symud ar y cyd tuag at weledigaeth a rennir ar gyfer Cymru a’r gwahanol rannau o Gymru. Mae’r Cynllun yn cyflawni hynny drwy weithio ar y cyd a thrwy integreiddio polisïau’n fertigol ac yn llorweddol ar lefel genedlaethol a rhanbarthol. Cael rhagor o wybodaeth am Gynllun Gofodol Cymru a sut y gallwch gymryd rhan.

Cynlluniau Datblygu Lleol

Rhaid i bob Awdurdod Cynllunio Lleol yng Nghymru lunio Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer ei ardal. Mae Cynlluniau Datblygu Lleol yn cynnwys polisïau cynllunio a dyraniadau safleoedd sydd, pan gânt eu mabwysiadu, yn cael eu defnyddio i ddod i benderfyniad ynghylch ceisiadau cynllunio.

Cyn mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol, rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol gyflwyno’r cynllun i Lywodraeth Cymru er mwyn i Arolygydd Cynllunio ei archwilio’n annibynnol. Bydd arolygwyr yn asesu a yw Cynllun Datblygu Lleol yn ‘gadarn’ ac a all yr Awdurdod Cynllunio Lleol ei fabwysiadu.

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi deg prawf ‘cadernid’ a eglurir yn ‘Cynlluniau Datblygu Lleol Cymru’, sef polisi ynghylch paratoi Cynlluniau Datblygu Lleol. Wrth baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol, rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol lynu wrth y polisi hwn a pholisi/canllawiau eraill Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Polisi Cynllunio Cymru, Nodiadau Cyngor Technegol a’r Llawlyfr ar Gynlluniau Datblygu Lleol. Gellir dod o hyd i’r dogfennau hyn a dogfennau polisi/canllawiau eraill ar wefan Llywodraeth Cymru.