Ynglŷn â’r system gynllunio

Caniatâd cynllunio

Eich Awdurdod Cynllunio Lleol – sef y Cyngor Sir neu’r Cyngor Bwrdeistref Sirol fel rheol – sy’n gyfrifol am benderfynu a ddylid caniatáu i ddatblygiad a gynigir fynd yn ei flaen. Gelwir hynny’n ganiatâd cynllunio.

Mae angen y caniatâd hwn ar y rhan fwyaf o adeiladau newydd, newidiadau mawr i adeiladau presennol a newidiadau sylweddol i’r defnydd a wneir o adeilad neu ddarn o dir.

Fodd bynnag, nid oes angen caniatâd cynllunio ar rai mathau o fân waith adeiladu – a elwir yn ddatblygu a ganiateir. Y rheswm am hynny yw ei bod yn debygol y bydd effaith datblygiadau o’r fath ar gymdogion neu’r amgylchedd cyfagos yn fach – ee effaith codi wal derfyn sy’n is nag uchder penodol. Yn yr un modd, caiff newid defnydd tir neu adeilad ei ystyried yn ddatblygu a ganiateir os yw’n parhau i berthyn i’r un dosbarth defnydd. Mynd i’n hadran ar ddosbarthiadau defnydd. 

Caiff ardaloedd eraill eu gwarchod yn arbennig rhag datblygiadau penodol. Mae’r rhesymau dros warchodaeth arbennig yn cynnwys:

  • Gwarchod tirwedd ddeniadol – ee parciau cenedlaethol
  • Gwarchod planhigion a/neu fywyd gwyllt diddorol
  • Rheoli’r graddau y mae trefi a phentrefi’n ymledu i gefn gwlad agored – ee lleiniau glas
  • Gwarchod henebion neu adeiladau o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol.

O bryd i’w gilydd, bydd cynigion mawr neu geisiadau dadleuol sydd o bwys cenedlaethol yn cael eu ‘galw i mewn’ er mwyn i’r Prif Ysgrifennydd Gwladol ddod i benderfyniad yn eu cylch yn hytrach na’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Sylwch fod cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu yn fater gwahanol i gael caniatâd cynllunio ar gyfer eich gwaith. Dysgu rhagor am y gwahaniaeth rhwng Caniatâd Cynllunio a Rheoliadau Adeiladu.