Dyfarniadau ac Apeliadau

Cyflwyniad

Mae dyfarniadau ac apeliadau’n ddwy weithdrefn sy’n golygu bod Gweinidogion Cymru yn Llywodraeth Cymru, neu’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gymunedau a Llywodraeth Leol yn Lloegr, fel y bo’n briodol, yn gallu dyfarnu mewn anghydfodau rhwng pobl sy’n cyflawni gwaith adeiladu sy’n rhwym wrth y Rheoliadau Adeiladu, a chorff rheoli adeiladu (hy awdurdod lleol neu arolygydd cymeradwy yn y sector preifat).

Mae diben dyfarniadau a’r gweithdrefnau ar gyfer dyfarniadau ac apeliadau yn erbyn achos lle mae awdurdod lleol wedi gwrthod llacio neu hepgor gofyniad yn hollol wahanol i’w gilydd ac mae’n bwysig, os ydych yn ystyried eu defnyddio, bod gennych ddealltwriaeth glir o bob un ohonynt.

Cyn bwrw ymlaen â chais am ddyfarniad neu gais i lacio neu hepgor gofyniad, mae’n bwysig eich bod yn ceisio dod i gytundeb drwy drafod â’r awdurdod lleol neu’r arolygydd cymeradwy y materion sy’n ei gwneud yn anodd sicrhau bod y gwaith yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu.

Os yw’n briodol, ac os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, efallai yr hoffech ofyn am gyngor proffesiynol annibynnol er mwyn cynorthwyo’r trafodaethau hyn. Dim ond os na ellir dod i gytundeb y dylech ystyried ai’r ffordd gywir o weithredu yw cyflwyno cais i Weinidogion Cymru am ddyfarniad, neu gyflwyno cais i’r awdurdod lleol am lacio/hepgor gofyniad (gyda’r opsiwn o apelio at Weinidogion Cymrul pe bai’r cais yn cael ei wrthod).