Yr Ardoll Seilwaith Cymunedol

Ynglyn a'r Ardoll Seilwaith Cymunedol

Tâl cynllunio yw’r Ardoll Seilwaith Cymunedol, a gyflwynwyd gan Ddeddf Cynllunio 2008 fel adnodd i awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr er mwyn helpu i ddarparu seilwaith i gynorthwyo’r gwaith o ddatblygu eu hardal. Daeth yr ardoll i rym ar 6 Ebrill 2010 drwy Reoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol 2010. Gellir codi tâl am waith datblygu, dan yr Ardoll Seilwaith Cymunedol, os yw eich Awdurdod Cynllunio Lleol wedi dewis pennu tâl yn ei ardal.

Mae’n bosibl y bydd modd codi’r ardoll ar y rhan fwyaf o ddatblygiadau newydd sy’n creu arwynebedd llawr ychwanegol net o 100 metr sgwâr neu fwy, neu sy’n creu annedd newydd. 

Efallai y bydd rhai datblygiadau’n gymwys i gael eu rhyddhau neu’u heithrio o’r Ardoll Seilwaith Cymunedol. Sylwch fod gofynion llym yn berthnasol i amseriad y broses eithrio, a dylech gyfeirio at y canllawiau a nodir isod i gael y manylion. Yn y rhan fwyaf o achosion, rhaid cyflwyno Ffurflen 6 ar gyfer hysbysiad cychwyn (Commencement Notice) cyn bod y datblygiad yn cychwyn, er mwyn i’r eithriad fod yn berthnasol.

Mae canllawiau manwl ynghylch yr Ardoll Seilwaith Cymunedol ar gael ar y wefan Planning Practice Guidance.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch deddfwriaeth neu bolisi, sy’n ymwneud â’r Ardoll Seilwaith Cymunedol, gallwch gysylltu â’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol: cil@communities.gov.uk.