Yr Ardoll Seilwaith Cymunedol

Datblygiad dan Ganiatad Cyffredinol a'r Ardoll Seilwaith Cymunedol

Gellir codi’r Ardoll Seilwaith Cymunedol ar ddatblygiad a gychwynnwyd dan ganiatâd cyffredinol. Mae ‘caniatâd cyffredinol’ yn cynnwys hawliau datblygu a ganiateir a roddir dan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (fel y’i diwygiwyd).

Os ydych yn bwriadu cychwyn datblygiad dan ganiatâd cyffredinol, rhaid i chi sicrhau bod Ffurflen 5 ar gyfer hysbysiad ynghylch datblygiad y gellir codi’r ardoll arno (Form 5 - Notice of Chargeable Development) yn cael ei chyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio Lleol cyn i chi gychwyn y datblygiad hwnnw.

Yr unig eithriad i’r gofyniad hwn i gyflwyno’r ffurflen yw os yw’r datblygiad dan sylw’n ymwneud â llai na 100 metr sgwâr o arwynebedd llawr ychwanegol net. Os yw’r datblygiad yn bodloni’r gofyniad hwnnw, nid oes angen cyflwyno hysbysiad ynghylch datblygiad y gellir codi’r ardoll arno, cyn cychwyn y datblygiad. 

Noder: Dylid arbed y ffurflenni sydd ar gael ar y dolenni uchod ar eich dyfais ac yna eu cwblhau gan ddefnyddio’r feddalwedd bwrdd gwaith / ap ffôn symudol Adobe Reader sydd ar gael yn ddi-dâl, neu feddalwedd llawn Adobe Acrobat. Gellir defnyddio nifer o borwyr ar y we a meddalwedd eraill i weld ffeiliau ar ffurf PDF, ond ni allwn warantu bod y ffurflenni yn cydweddu neu yn gweithio gyda’r rhain.