Yr Ardoll Seilwaith Cymunedol

Rhyddhau ac eithrio

Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, gallai’r mathau canlynol o ryddhad fod ar gael:

Os ydych yn credu y gallech fod yn gymwys i gael eich rhyddhau o’r ardoll, dylech siarad â’r Awdurdod Cynllunio Lleol cyn gynted ag sy’n bosibl. Dylech hefyd ofyn i’r awdurdod gytuno â’ch cais ffurfiol cyn cychwyn ar waith ar y safle, oherwydd yn y rhan fwyaf o achosion nid oes modd rhyddhau pobl o’r ardoll ar ôl i’r datblygiad gychwyn.

Dylai ceisiadau am ryddhad elusennol, rhyddhad tai cymdeithasol neu ryddhad amgylchiadau eithriadol gael eu cyflwyno ar Ffurflen 2 ar gyfer gwneud cais am eithriad neu ryddhad (Form 2 - Claiming Exemption or Relief).

Dylai ceisiadau am eithriad hunanadeiladu (sy’n ymwneud â thÅ· cyfan) gael eu cyflwyno ar Ran 1 Ffurflen 7, sef y ffurflen gwneud cais am eithriad hunanadeiladu (Form 7 - Self Build Exemption Claim Form Part 1) ac yna dylid cyflwyno rhagor o wybodaeth ategol pan fydd y datblygiad wedi’i orffen, ar Ran 2 Ffurflen 7 (Form 7 - Self Build Exemption Claim Form Part 2).

Dylai ceisiadau am eithriad hunanadeiladu sy’n ymwneud â rhandy preswyl gael eu cyflwyno ar Ffurflen 8, sef y ffurflen gwneud cais am eithriad hunanadeiladu ar gyfer rhandy preswyl (Form 8 - Self Build Residential Annex Exemption Claim Form).

Dylai ceisiadau am eithriad hunanadeiladu sy’n ymwneud ag estyniad preswyl gael eu cyflwyno ar Ffurflen 9, sef y ffurflen gwneud cais am eithriad hunanadeiladu ar gyfer estyniad preswyl (Form 9 - Self Build Residential Extension Exemption Claim Form).

Rhaid i’r Awdurdod Cynllunio Lleol benderfynu a fyddai’r eithriad neu’r rhyddhad yn cydymffurfio ai peidio â rheolau Ewropeaidd ynghylch cymorth gwladwriaethol. Gellir cael rhagor o wybodaeth am gymorth gwladwriaethol a’r ardoll yma.

Noder: Dylid arbed y ffurflenni sydd ar gael ar y dolenni uchod ar eich dyfais ac yna eu cwblhau gan ddefnyddio’r feddalwedd bwrdd gwaith / ap ffôn symudol Adobe Reader sydd ar gael yn ddi-dâl, neu feddalwedd llawn Adobe Acrobat. Gellir defnyddio nifer o borwyr ar y we a meddalwedd eraill i weld ffeiliau ar ffurf PDF, ond ni allwn warantu bod y ffurflenni yn cydweddu neu yn gweithio gyda’r rhain.