Rheoliadau Adeiladu

Eithriadau rhag y Rheoliadau Adeiladu

Mae Rheoliadau Adeiladu 2000 (fel y’u diwygiwyd) yn egluro’r mathau o waith sydd wedi’u heithrio rhag y Rheoliadau. NODER: Efallai y bydd angen caniatâd cynllunio ar rai mathau o waith er hynny. 

Mae’r Rheoliadau Adeiladu yn cynnwys darpariaethau gweithdrefnol a thechnegol. Caiff rhai mathau o waith eu heithrio rhag yr holl Reoliadau, tra bydd mathau eraill wedi’u heithrio rhag rhai agweddau’n unig.

O ran gofynion technegol, caiff yr eithriadau eu barnu mewn dwy ffordd:

  • Caiff Rhannau A i K, M, N a P eu barnu yn erbyn saith dosbarth a nodir yn Atodlen 2 y Rheoliadau Adeiladu (gweler y tabl isod)
  • Caiff Rhan L ei barnu yn erbyn meini prawf a nodir yn Rheoliad 9 y Rheoliadau Adeiladu (gweler y trosolwg isod).

Eithriadau Rhan L

Mae’r trosolwg hwn wedi’i ddarparu’n ffynhonnell y gellir cyfeirio ati’n sydyn; dylech droi at Reoliad 9 i weld y ffynhonnell swyddogol o wybodaeth, ac os oes gennych unrhyw amheuaeth, dylech ofyn am gyngor priodol cyn dechrau ar unrhyw waith.

Mae paragraffau 3, 4, 5 a 6 Rheoliad 9 Rheoliadau Adeiladu 2000 yn egluro’r meini prawf ar gyfer eithrio yng nghyswllt gofynion Rhan L (Arbed tanwydd ac ynni).

Yn gyffredinol mae gofynion Rhan L yn berthnasol i adeiladau neu estyniadau adeiladau (heblaw am y rheini sydd o fath Dosbarth VII (gweler uchod)), neu’r broses o wneud gwaith i estyniad neu adeilad neu yn ei gyswllt, os yw’r adeilad:

  • yn adeilad ac iddo do a waliau; ac
  • yn adeilad sy’n defnyddio ynni i dymheru’r hinsawdd sydd y tu mewn iddo.

Fodd bynnag, yw gofynion Rhan L yn berthnasol i adeiladau sy’n perthyn i’r categorïau canlynol:

  • Rhai adeiladau sydd wedi’u rhestru, sydd mewn ardaloedd cadwraeth neu sydd wedi’u cynnwys yn y gofrestr henebion – pe bai cydymffurfio â’r gofynion o ran effeithlonrwydd ynni yn newid eu cymeriad neu’u golwg mewn modd annerbyniol
  • Adeiladau a ddefnyddir yn bennaf neu’n unig fel addoldai
  • Adeiladau dros dro y bwriedir eu defnyddio am 2 flynedd neu lai ac y mae lefel eu galw am ynni yn isel
  • Safleoedd diwydiannol, gweithdai ac adeiladau amaethyddol nad ydynt yn rhai preswyl ac y mae lefel eu galw am ynni yn isel
  • Adeiladau sy’n sefyll ar eu pen eu hunain, heblaw anheddau y mae cyfanswm arwynebedd eu llawr defnyddiol yn llai na 50m².

Caiff ystyron rhai o’r termau a ddefnyddir uchod eu hesbonio yn y Rheoliadau Adeiladu, felly dylech gyfeirio at y Rheoliadau neu ofyn am gyngor cyn dechrau ar unrhyw waith.