Rheoliadau Adeiladu

Methu â chydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu

Os na fyddwch yn dilyn y gweithdrefnau rheoli adeiladu a nodir ar gyfer ymdrin â’ch gwaith adeiladu, neu os byddwch yn gwneud gwaith adeiladu nad yw’n cydymffurfio â’r gofynion sydd yn y Rheoliadau Adeiladu, byddwch wedi mynd yn groes iddynt.

Hysbysiadau gorfodi a dirwyon

Mae gan yr awdurdod lleol ddyletswydd gyffredinol i orfodi’r Rheoliadau Adeiladu yn ei ardal, a bydd yn ceisio gwneud hynny’n anffurfiol pryd bynnag y bo modd.

Os bydd arolygydd cymeradwy yn darparu’r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu, yr arolygydd hwnnw fydd yn gyfrifol am sicrhau y cydymffurfir â’r Rheoliadau Adeiladu yn ystod eich gwaith adeiladu. Fel rheol, bydd yn gwneud hynny drwy roi cyngor ichi. Fodd bynnag, nid oes gan arolygwyr cymeradwy bwerau gorfodi. Yn hytrach, mewn sefyllfa lle maent o’r farn nad yw eich gwaith adeiladu’n cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu, mae darpariaethau’r rheoliadau yn caniatáu iddynt beidio â rhoi tystysgrif derfynol ichi, ac yn caniatáu hefyd iddynt ddiddymu’r hysbysiad cychwynnol drwy hysbysu eich awdurdod lleol. Os na fydd yr un arolygydd cymeradwy arall yn ymgymryd â’r gwaith, bydd eich awdurdod lleol yn ymgymryd yn awtomatig â’r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu. O hynny ymlaen, bydd gan eich awdurdod lleol bwerau gorfodi hefyd i fynnu eich bod yn newid eich gwaith, os bydd o’r farn bod hynny’n angenrheidiol.

Os bydd unigolyn sy’n gwneud gwaith adeiladu yn mynd yn groes i’r Rheoliadau Adeiladu, gallai’r awdurdod lleol neu unigolyn arall benderfynu mynd â’r sawl dan sylw i’r llys ynadon lle gallai gael dirwy o hyd at £5000 am fynd yn groes i’r Rheoliadau, a hyd at £50 am bob diwrnod y parheir i fynd yn groes i’r Rheoliadau ar ôl y gollfarn (adran 35 Deddf Adeiladu 1984). Fel rheol, bydd yr achos yn cael ei ddwyn yn erbyn yr adeiladwr neu’r prif gontractwr, a bydd yn rhaid ei ddwyn cyn pen dwy flynedd i ddyddiad cwblhau’r gwaith. Fel arall, neu at hynny, gall yr awdurdod lleol gyflwyno hysbysiad gorfodi i’r perchennog i fynnu ei fod yn newid neu’n dileu’r gwaith sy’n mynd yn groes i’r rheoliadau (adran 36 Deddf 1984). Os na fydd y perchennog yn cydymffurfio â’r hysbysiad, bydd gan yr awdurdod lleol y pŵer i ymgymryd â’r gwaith ei hun ac adennill costau gwneud hynny oddi wrth y perchennog.

Ni fydd modd cyflwyno hysbysiad gorfodi adran 36 ichi os bydd 12 mis wedi mynd heibio ers dyddiad cwblhau’r gwaith adeiladu, ond ni fydd hynny’n effeithio ar hawl awdurdod lleol (neu hawl unrhyw unigolyn arall) i wneud cais i’r llysoedd am waharddeb at yr un diben. Yn ogystal, ni all awdurdod lleol gymryd camau gorfodi dan adran 36 os bydd y gwaith a wnaed gennych yn cyd-fynd â’ch cynlluniau y bu i’r awdurdod eu cymeradwyo neu fethu â’u gwrthod o fewn y cyfnod statudol o bum wythnos (neu ddeufis o gael eich cytundeb) ar ôl i’r cynlluniau gael eu cyflwyno.

Effaith ar werthu’r eiddo

Ar wahân i’r posibilrwydd o gamau gorfodi, dylech gofio na fydd yr awdurdod lleol yn rhoi tystysgrif cwblhau ichi os bydd o’r farn nad yw’r gwaith adeiladu a wnaed yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu, ac os na chaiff y gwaith ei gywiro. Gallai’r achos o fynd yn groes i’r Rheoliadau ddod i’r amlwg yn ystod ymholiad chwiliad tir lleol pan fyddwch am werthu eich eiddo.