Y broses gwneud penderfyniadau

Y Cynllun Datblygu

Rhaid i benderfyniadau ynghylch ceisiadau cynllunio gael eu gwneud yn unol â Chynllun Datblygu’r Awdurdod Cynllunio Lleol perthnasol – oni bai bod rheswm da iawn dros beidio â dilyn y Cynllun hwnnw.

Mae’r Cynllun Datblygu yn cynnwys y Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer yr ardal dan sylw, a rhaid iddo ystyried Cynllun Gofodol Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am Gynllun Gofodol Cymru a Chynlluniau Datblygu Lleol, gweler ein canllawiau ynghylch y System Gynllunio. Mae polisïau cynllunio cenedlaethol, megis y rhai sydd ym Mholisi Cynllunio Mwynau Cymru ac mewn Nodiadau Cyngor Technegol a Chylchlythyrau, yn ystyriaethau o bwys.

Wrth benderfynu a yw cais cynllunio’n cyd-fynd â Chynllun Datblygu’r Awdurdod Cynllunio Lleol, bydd yr awdurdod dan sylw’n ystyried y canlynol:

  • Nifer, maint, llunwedd, lleoliad ac ymddangosiad allanol adeiladau
  • Y seilwaith sydd ar gael – ee ffyrdd a chyflenwad dŵr – a’r dulliau a gynigir ar gyfer cael mynediad i’r safle   
  • Unrhyw ofynion o ran tirlunio
  • Y defnydd a gynigir ar gyfer y datblygiad
  • Yr effaith debygol ar yr ardal gyfagos.

Gweld siart lif ar gyfer y broses o wneud cais

Fel rheol, caiff penderfyniadau ynghylch mân geisiadau cynllunio eu gwneud gan uwch-swyddog cynllunio yn yr Awdurdod Cynllunio Lleol – ar ôl ystyried unrhyw sylwadau sydd wedi dod i law.

Fel arall, bydd swyddog cynllunio’n cyflwyno argymhelliad ynghylch penderfyniad i bwyllgor cynllunio – sy’n cynnwys cynghorwyr etholedig. Caniateir i chi fynychu’r cyfarfodydd hyn, ac yn aml bydd gennych hawl i gyflwyno eich barn yn gryno ar lafar. 

Dim ond y cynghorwyr etholedig all bleidleisio ynghylch y cais cynllunio ei hun. Ni fyddant bob amser yn dilyn cyngor y swyddog cynllunio.

Ni all cynghorwyr neu swyddogion cynllunio wrthod cais cynllunio dim ond oherwydd bod llawer o bobl yn ei wrthwynebu. Os caiff cais ei wrthod – neu’i roi gydag amodau – rhaid i’r penderfyniad fod yn seiliedig ar gynlluniau a pholisïau cymeradwy Cynllun Datblygu’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

Y prif ystyriaethau fydd a fyddai’r cynnig yn cael effaith annerbyniol ar amwynderau a’r defnydd presennol a wneir o dir ac adeiladau a ddylai gael eu gwarchod er budd y cyhoedd.

Pan fydd penderfyniad wedi’i wneud, rhaid i’r Awdurdod Cynllunio Lleol roi crynodeb o’i resymau dros roi caniatâd neu nodi’n fanwl ei resymau dros wrthod rhoi caniatâd.

Os caiff cais ei wrthod – neu’i roi gydag amodau – caiff yr ymgeisydd wybod am hynny’n ysgrifenedig. Yna bydd ganddo’r hawl i gyflwyno apêl.