Y broses gwneud penderfyniadau

Sut y caiff ceisiadau eu prosesu

Ar ôl i gais cynllunio ddod i law, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gwirio’r cais yn gyntaf i weld a yw’n gyflawn.

Mae cais dilys yn cynnwys y canlynol:

  • Y wybodaeth y mae’r ffurflen gais safonol yn gofyn amdani
  • Y wybodaeth sy’n orfodol yn ôl gofynion cenedlaethol, gan gynnwys datganiad dylunio a mynediad os oes angen un
  • Y wybodaeth a nodir ar restr leol Awdurdod Cynllunio Lleol.

Caiff yr eitemau uchod eu trafod yn fanwl yn ein hadran ‘Gwneud cais’.

Pan fydd cais cynllunio wedi dod i law, gyda’r holl wybodaeth sy’n angenrheidiol, dylai gael ei ddilysu cyn gynted ag sy’n rhesymol ymarferol. Yna, dylai’r Awdurdod Cynllunio Lleol ddechrau ar y broses o ddod i benderfyniad. Dylid hysbysu’r ymgeisydd yn ysgrifenedig.

Pan fernir bod cais yn ddilys a phan fydd y broses o wneud penderfyniad yn dechrau, caiff y cais ei osod ar y gofrestr gynllunio a bydd yn cael cyfeirnod.

Fel rheol, dylid dilysu’r rhan fwyaf o fân geisiadau a cheisiadau bach cyn pen tri i bum diwrnod gwaith ar ôl iddynt ddod i law. Dylai ceisiadau mawr gael eu dilysu cyn pen 10 diwrnod gwaith.

Ceisiadau annilys

Os bernir bod cais cynllunio’n annilys, dylai’r Awdurdod Cynllunio Lleol hysbysu’r ymgeisydd yn ysgrifenedig ynghylch ei resymau oni bai ei bod yn amlwg y gallai’r bylchau gael eu llenwi’n sydyn. Os felly, efallai y byddai’n fwy effeithlon ffonio neu ebostio’r ymgeisydd.

Os yw’r ymgeisydd yn anghytuno â rheswm/rhesymau’r Awdurdod Cynllunio Lleol dros farnu bod y cais yn annilys, dylai fynd ati’n gyntaf i drafod y cais â swyddog ar lefel uwch yn yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Os nad oes modd datrys yr anghydfod gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol, ac os oes mwy nag wyth wythnos wedi mynd heibio ers i’r cais gael ei gyflwyno er mwyn cael penderfyniad yn ei gylch (neu 16 wythnos ar gyfer ceisiadau y mae angen Asesiad o Effeithiau Amgylcheddol arnynt), mae’n bosibl y bydd gan yr ymgeisydd hawl i apelio yn erbyn y diffyg penderfyniad ar sail annilysrwydd, ar ôl 8 neu 16 wythnos (fel y bo’n briodol).

Mewn rhai amgylchiadau, gallai’r wybodaeth ategol fod yn annigonol neu gallai ansawdd y wybodaeth fod yn peri pryder. Nid yw’r rhain yn rhesymau dros farnu bod ceisiadau’n annilys. Fodd bynnag, mewn achosion lle nad yw’r ymgeisydd wedi cydymffurfio â chais gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol i ddarparu eitem sy’n ofyniad cenedlaethol neu’n ofyniad lleol, ni fydd hawl ganddo gyflwyno apêl i’r Arolygiaeth Gynllunio. 

Darganfod sut i apelio.

Os bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn dilysu cais ond hefyd yn defnyddio ei bwerau i ofyn am wybodaeth ychwanegol gan yr ymgeisydd, ni ddylai’r ‘cloc’ gael ei stopio wrth aros am y wybodaeth bellach honno. Dylai cyfnodau penderfynu arferol barhau’n berthnasol oni chytunir yn ysgrifenedig ar gyfnod hwy, rhwng yr ymgeisydd a’r Awdurdod Cynllunio Lleol, er mwyn ymestyn y cyfnod penderfynu.