Y broses gwneud penderfyniadau

Pryd y byddaf yn cael penderfyniad?

Gwneir penderfyniad ynghylch y rhan fwyaf o geisiadau cynllunio cyn pen wyth wythnos, oni bai bod angen Asesiad o Effeithiau Amgylcheddol arnynt – os felly, caiff y terfyn amser ei ymestyn i 16 wythnos. Dylai fod modd i’r awdurdod roi syniad i chi o’r amserlen debygol. Os na all ddod i benderfyniad ynghylch eich cais cyn pen wyth wythnos (neu 16 wythnos fel y bo’n briodol), dylai gael caniatâd ysgrifenedig gennych i ymestyn y cyfnod. Os na fydd wedi gwneud hynny, gallwch gyflwyno apêl i Weinidogion Cymru a bydd Arolygydd Cynllunio yn cael ei benodi i benderfynu ynghylch yr apêl. Ond gall gymryd sawl mis i ddod i benderfyniad ynghylch apeliadau, ac efallai y bydd yn gynt dod i gytundeb â’r Awdurdod Cynllunio Lleol. Cael rhagor o wybodaeth am y broses o gyflwyno apêl

Os bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gwrthod cais, neu’n ei ganiatáu gydag amodau sy’n annerbyniol i’r ymgeisydd, gall yr ymgeisydd apelio a chael Arolygydd Cynllunio i ddatrys y mater. Caiff apêl ei chaniatáu hefyd ar sail diffyg penderfyniad, pan fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi methu â dod i benderfyniad ynghylch y cais cyn pen y cyfnod statudol. Yn achlysurol iawn bydd Gweinidogion Cymru yn gwneud y penderfyniad.

Fodd bynnag, dim ond pan fydd popeth arall wedi methu y dylid cyflwyno apêl. Yn aml, bydd modd dod i gytundeb â’r awdurdod cynllunio ar ôl trafod y rhesymau a roddwyd dros wrthod y cais ac ar ôl addasu’r hyn a gynigir. 

Cael rhagor o wybodaeth am apeliadau.