Dweud eich dweud

Ceisiadau Cynllunio

Cael gwybod am ddatblygiadau

Mae'n bosibl mai fel cymydog y bydd y datblygwr yn ymgynghori'n anffurfiol ag ef y caiff y dinesydd y bydd cynnig am ddatblygiad newydd yn effeithio arno wybod gyntaf am y datblygiad hwnnw.

Ar ôl cyflwyno'r cais cynllunio, bydd yr awdurdod cynllunio lleol yn gosod hysbysiadau ger y safle a/neu'n ysgrifennu llythyrau at y bobl hynny sydd agosaf at y datblygiad arfaethedig, gan wahodd sylwadau.

Caiff datblygiadau mwy o faint hefyd eu hysbysebu mewn papur newydd lleol. Mewn rhai achosion, mae awdurdodau lleol hefyd yn sicrhau bod cymdeithasau dinesig ac amgylcheddol lleol yn cael eu hysbysu o bob cais yn yr ardal.

Bydd manylion y cynigion, gan gynnwys darluniadau'r pensaer, ar gael i'w harchwilio yn swyddfeydd lleol y cyngor.

Lleisio eich barn

Bydd cyfnod cyfyngedig o amser i chi anfon sylwadau i'r swyddfa cynllunio leol. Mae'n bwysig iawn bodloni unrhyw derfyn amser neu mae'n bosibl na chaiff eich cyflwyniad ei ystyried.

Gallwch fynd i gyfarfodydd pwyllgor sy'n ymdrin â cheisiadau cynllunio. Mewn llawer o achosion, gall aelodau o'r cyhoedd siarad am ychydig er mwyn sicrhau bod y pwyllgor yn ymwybodol o'u safbwyntiau.

Fodd bynnag, dim ond aelodau etholedig o'r awdurdod cynllunio lleol all bleidleisio ar y penderfyniad ar y cais ei hun.

Ar ôl y penderfyniad

Yng Nghymru a Lloegr, nid yw'n bosibl i drydydd parti apelio yn erbyn penderfyniad awdurdod cynllunio lleol.

Er enghraifft, pe rhoddwyd caniatâd i'ch cymydog adeiladu estyniad, ni allech apelio yn erbyn y penderfyniad hwnnw - hyd yn oed os gwnaethoch wrthwynebu'r cais ar gam cynharach o'r broses.

Cwyno am geisiadau

Mewn rhai achosion, gallwch gwyno i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru am y ffordd yr ymdriniodd awdurdod cynllunio lleol â chais cynllunio.

Os mai chi yw'r ceisydd cynllunio, fel arfer ni fydd yr Ombwdsmon yn ystyried eich cwyn gan fod gennych yr hawl i apelio i Weinidogion Cymru, drwy'r Arolygiaeth Gynllunio.

Os ydych yn gymydog y mae penderfyniad cynllunio awdurdod lleol yn effeithio arnoch, gall yr Ombwdsmon ystyried eich cwyn, ond dim ond os oedd diffyg gweinyddol yn y ffordd yr ymdriniodd yr awdurdod â'r mater.

Ni all yr Ombwdsmon ymchwilio i gŵyn am y rheswm syml nad ydych yn cytuno â'r penderfyniad.

Nid oes gan yr Ombwdsmon unrhyw bŵer i newid y penderfyniad, hyd yn oed os nad oedd dulliau gweinyddu'r awdurdod lleol yn gwbl briodol.

Fodd bynnag, mewn achosion lle bydd yr Ombwdsmon yn penderfynu bod awdurdod lleol wedi gweithredu'n amhriodol wrth ymdrin â mater cynllunio, gall yr Ombwdsmon argymell y dylai'r awdurdod gymryd camau i liniaru'r effaith arnoch chi, a thalu iawndal i chi, os yw'n briodol.