Dweud eich dweud

Torri rheolaeth gynllunio

Bydd rheolaeth gynllunio’n cael ei thorri gan amlaf pan fydd un o’r canlynol yn digwydd:

  • Pan fydd datblygiad y mae angen caniatâd cynllunio arno’n mynd yn ei flaen heb fod y caniatâd wedi’i roi – naill ai oherwydd bod y cais cynllunio wedi’i wrthod neu oherwydd na wnaed cais o gwbl am ganiatâd cynllunio  
  • Pan fydd datblygiad sydd wedi cael caniatâd gydag amodau’n torri un neu ragor o’r amodau hynny.

Nid yw torri rheolaeth gynllunio ynddo’i hun yn anghyfreithlon, ac yn aml bydd y cyngor yn caniatáu cais ôl-weithredol os na wnaed cais am ganiatâd cynllunio’n wreiddiol.

Fodd bynnag, os yw’r achos o dorri rheolaeth gynllunio’n ymwneud â datblygiad a gafodd ei wrthod yn flaenorol (neu os bydd y cais ôl-weithredol yn methu) gall y cyngor gyflwyno hysbysiad gorfodi.

Wrth ystyried unrhyw gamau gorfodi, dylai’r Awdurdod Cynllunio Lleol gofio mai’r mater tyngedfennol yw a fyddai’r achos o dorri rheolaeth gynllunio’n cael effaith annerbyniol ar amwynder cyhoeddus neu’r defnydd presennol a wneir o dir ac adeiladau sy’n deilwng o gael eu gwarchod er budd y cyhoedd.

Mae’n anghyfreithlon anufuddhau i hysbysiad gorfodi oni chyflwynwyd apêl lwyddiannus yn ei erbyn.

Rhoi gwybod am achos o dorri rheolaeth gynllunio

Os ydych o’r farn bod datblygiad wedi torri rheolaeth gynllunio, gallwch gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol.

Yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am drefnu ei broses weinyddol ei hun ar gyfer gorfodi yng nghyswllt achosion honedig o dorri rheolaeth gynllunio.

Pan fydd cwynion am achosion honedig o dorri rheolaeth gynllunio’n dod i law gan gynghorau plwyf neu gymuned, neu aelodau’r cyhoedd, dylid eu cofnodi ac ymchwilio’n briodol iddynt bob amser.

Os bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn penderfynu arfer ei ryddid i beidio â chymryd camau gorfodi ffurfiol ar ôl cael cwyn, dylai fod yn barod i esbonio ei resymau i unrhyw sefydliad neu unigolyn a ofynnodd am ymchwiliad i achos honedig o dorri rheolaeth gynllunio.

Cael gafael ar fanylion cyswllt eich Awdurdod Cynllunio Lleol.