Yr Ardoll Seilwaith Cymunedol

Y wybodaeth ychwanegol y mae ei hangen wrth wneud cais cynllunio

Mae cyflwyno’r ardoll yn golygu bod angen i awdurdodau sy’n codi tâl gael gwybodaeth ychwanegol er mwyn penderfynu a oes tâl yn ddyledus a phennu’r swm.

Felly, bydd yn ofynnol i ymgeiswyr ateb cwestiynau ychwanegol er mwyn galluogi awdurdodau i gyfrifo faint o ardoll, os o gwbl, sy’n ddyledus. Mae’r cwestiynau hyn wedi’u cynnwys yn y ddogfen isod, a ddylai gael ei chyflwyno i’ch Awdurdod Cynllunio Lleol gyda ffurflen y cais cynllunio.

Pan fydd caniatâd cynllunio wedi’i roi, bydd yr awdurdodau sy’n casglu’r ardoll yn cyflwyno hysbysiad i’r ymgeiswyr ynghylch eu cyfrifoldeb am dalu’r ardoll. Yna, dylai’r ymgeiswyr gymryd cyfrifoldeb am dalu’r ardoll cyn bod y datblygiad yn cychwyn, drwy lenwi Ffurflen 1 ynghylch cymryd cyfrifoldeb (Form 1 - Assumption of Liability) a’i hanfon i’r awdurdod sy’n casglu’r ardoll.

Rhaid i unrhyw barti â chyfrifoldeb sydd wedyn am dynnu’n ôl o’r cyfrifoldeb, neu drosglwyddo ei gyfrifoldeb, lenwi Ffurflen 3 ar gyfer tynnu’n ôl o’r cyfrifoldeb (Form 3 - Withdrawal of Assumption of Liability) neu Ffurflen 4 ar gyfer trosglwyddo’r cyfrifoldeb (Form 4 - Transfer of Liability) ac anfon y ffurflen dan sylw i’r awdurdod sy’n casglu’r ardoll.

Bydd yr ardoll yn ddyledus pan fydd y datblygiad yn cychwyn. Rhaid cyflwyno hysbysiad cychwyn i’r awdurdod sy’n casglu’r ardoll (Ffurflen 6) (Form 6 - Commencement Notice) a phob un o berchnogion y tir perthnasol i’w hysbysu ynghylch y dyddiad y bwriedir i’r datblygiad gychwyn. Yna, bydd yr awdurdod sy’n casglu’r ardoll yn anfon Hysbysiad Talu at y sawl sydd wedi cymryd cyfrifoldeb.

Noder: Dylid arbed y ffurflenni sydd ar gael ar y dolenni uchod ar eich dyfais ac yna eu cwblhau gan ddefnyddio’r feddalwedd bwrdd gwaith / ap ffôn symudol Adobe Reader sydd ar gael yn ddi-dâl, neu feddalwedd llawn Adobe Acrobat. Gellir defnyddio nifer o borwyr ar y we a meddalwedd eraill i weld ffeiliau ar ffurf PDF, ond ni allwn warantu bod y ffurflenni yn cydweddu neu yn gweithio gyda’r rhain.